ZOEK & BOEK
» Uitgebreid zoeken

Algemene voorwaarden
DE PELIKAAN VAKANTIEWONINGEN

Reserveren
De bevestiging van de reservering wordt binnen enkele dagen per e-mail toegezonden. Uw reservering in een van de Vakantiewoningen van De Pelikaan is definitief zodra u de bevestiging van het park hebt ontvangen. De bevestiging is tevens het bewijs van reservering.

Betaling
Binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging dient u 50% van de verschuldigde som te betalen.
Het restant mag uiterlijk een maand voor aankomst worden overgemaakt op onze bankrekening. U kunt hiervoor ook inloggen in mijn reservering en via i-Deal de 2e termijn betalen.

Als u reserveert binnen zes weken voor aankomst, dient het gehele bedrag in een keer te worden voldaan. Betaalt u na de aangegeven betalingstermijnen, dan ontvangt u een herinnering. Indien daarop niet gereageerd wordt, loopt u het risico dat de reservering geannuleerd wordt. Er blijven dan echter wel kosten verschuldigd zoals aangegeven in de HISWA-RECRON voorwaarden.

Aankomst en vertrek
Op de afgesproken aankomstdag kunt u de door u gehuurde accommodatie na 15.00 uur betrekken. Op de vertrekdag ontvangen wij de sleutel graag voor of om 10.00 uur retour.

Extra kosten accommodatie
De eindschoonmaak, het bedlinnen en de toeristenbelasting is verplicht bij het huren van een accommodatie. De kosten van de eindschoonmaak zijn afhankelijk van de woning die u huurt.

Groepen en Jongeren
Uiteraard kunnen ook groepen, na overleg, bij ons terecht. Wilt u dit bij reservering direct aan geven? Aan groepen kan een borgsom gevraagd worden bij aankomst op het park. Deze borgsom wordt na afloop, na controle van de accommodaties, onder verrekening van eventueel gemaakte kosten, gerestitueerd.

Reserveringen met alleenreizende jongeren altijd op aanvraag. Ook hier kan een borgsom van toepassing zijn.

Maximaal toegestane personen
Het gebruik van de gereserveerde accommodatie met meer dan het voor de accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de website is niet toegestaan. 1 baby op het maximale aantal personen is toegestaan. De ondernemer kan in dit geval de (mede)verhuurder het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de ondernemer.

 Honden
Honden zijn bij de Pelikaan Vakantiewoningen tegen vergoeding toegestaan. 
Maximaal 1 hond per woning.
Overige huisdieren zijn niet toegestaan.
 Tarieven Hond:
€7,50 per nacht
€40,00 per week

Afspraken voor een prettig verblijf
Alle gasten moeten zich houden aan de door ons vastgestelde regels. De regels leest u in onze gasten app of in de informatiemap onder de huisregels van uw woning.

 (Gebruik) accommodatie
Staat van de accommodatie en aard van gebruik:

• De accommodatie wordt in goede staat aan de (mede)verhuurder ter beschikking gesteld. Indien de (mede)verhuurder van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie op de Bleekersvallei.

• Verhuurder is verplicht de accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de verhuurder of medeverhuurder aan de accommodatie is aangebracht, dient door verhuurder voor vertrek aan de receptie van het park te worden gemeld en dient direct te worden betaald.

• Als de accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de ondernemer gerechtigd zijn schade te verrekenen met de waarborgsom.

• De accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de huurder van de accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Annuleren door huurder
Als u geen gebruik kunt maken van de voor u gereserveerde accommodatie, bent u onderstaande bedragen verschuldigd die zijn gebaseerd op de HISWA-RECRON voorwaarden:

- Bij annulering tot 3 maanden voor de aankomstdatum 15% van de overeengekomen prijs.
- tot 2 maanden voor de aankomstdatum 50%,
- tot 1 maand voor de aankomstdatum 75%,
- binnen 1 maand voor de aankomstdatum 90%,
- op de dag van aankomst 100% van de overeengekomen prijs.

Wij adviseren u daarom om een annuleringsverzekering af te sluiten. Het is niet mogelijk deze bij ons af te sluiten. U krijgt dan, bij annulering met een geldige reden, de volledige reissom vergoed. 

Annuleren door de ondernemer
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

• Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker).

• Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker). De ondernemer stelt de verhuurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden tegen dezelfde reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de verhuurder gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom zonder dat de ondernemer aan de verhuurder enige schadevergoeding verschuldigd is.

Aansprakelijkheid
De Pelikaan Vakantiewoningen is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in een van de woningen van de Pelikaan of door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten; onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid van De Pelikaan Vakantiewoningen.

Wet en regelgeving
Tijdens uw vakantie is de wet en regelgeving van toepassing van Nederland.

HISWA-RECRON-voorwaarden
Op alle overeenkomsten zijn de standaardvoorwaarden van HISWA-RECRON (Recreatie Ondernemers Nederland) van toepassing, opgesteld in overleg met de ANWB en Consumentenbond en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bekijk de voorwaarden direct online: 

HISWA-RECRON voorwaarden huuraccommodaties

Geschillencommissie
Mocht zich onverhoopt een probleem tussen u en De Pelikaan Vakantiewoningen voordoen waar we samen niet uitkomen, dan kunt u aankloppen bij de Recreatie Geschillencommissie. Deze is in het leven geroepen op initiatief van de HISWA-RECRON. Behalve de HISWA-RECRON hebben ook de ANWB en de Consumentenbond zitting in deze commissie. De voorzitter is onafhankelijk en wordt aangewezen door de Stichting Consumentenklachten.

Het adres van de Recreatie Geschillencommissie is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

BTW tarieven
Alle vermelde tarieven zijn inclusief BTW laagtarief, 9%.

Drukfouten nadrukkelijk voorbehouden
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De website van De Pelikaan Vakantiewoningen wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en up-to-date gehouden. De Pelikaan Vakantiewoningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door foutieve vermelding. Wijzigingen en drukfouten in data, tarieven en aanbiedingen zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Ons KvK nummer: 7115 3942
Ons BTW nummer: NL 8586 005 35 B01